>Wyniki sezon 2021: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Łukasz Rappel, 2m. Zbigniew Borowski, 3m. Łukasz Rappel, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. PIKO Piotr Kowalewski, 2m. Krystyna Czechowska R.S., 3m. Jan Kierdzik R.S.<

REGULAMIN:


 Regulamin 2022 

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY” lub "MWG" 

I. Organizator, uczestnicy, idea. 

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski, Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344   Strona:    www.mwgkaszuby.pl         lub  www.wgczersk.pl (tymczasowo)    e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. Brak pełnej wpłaty za drużynę uniemożliwi uczestnikowi rywalizację na MWG. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje  organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym”, "Mistrzynię w Mistrzostwie Tradycyjnym Drużyn Kobiecych" oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego Memoriał Ś.p. Mieczysława Bieska”. 

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2022, posiadające obrączkę rodową.  

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.  Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się). Na MWG  gołębie  zostaną zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie (te, których nie szczepił wcześniej uczestnik).  

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia. 

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.  

Obsada gołębnika na 2022 rok będzie wynosić  804 szt. (134 drużyny). Przyjmowane będą tylko pełne drużyny. Jest to optymalna obsada, która pozwoli należycie zadbać o dostarczone gołębie.

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2000zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 1) .

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 700zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 2) – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika.  Drużyny zostają oznaczone przy nazwie R.S.

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia/ drużynę zgłoszoną na MWG Kaszuby 2022”. 

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi). W przypadku gdy uczestnik nie dokona pełnej zapłaty za drużynę (do momentu przyjęcia gołębi do gołębnika) - to drużyna taka otrzymuje statut drużyny R.S.

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat). 

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 15.03.2022 do 30.05.2022. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. Praktyka pokazuje, że najwięcej problemów jest z gołębiami późno dostarczonymi przez co wiele z nich ginie.

Gołębie zamienne: Do 20 czerwca 2022 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

Gołębie rezerwowe: W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych do każdej zgłoszonej drużyny.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł. 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. W przypadku gdy po lotach treningowych zostanie nadwyżka gołębi (więcej jak 6szt.)  z pozostałych gołębi tworzy się drużynę oznaczoną Dr. Rez.w przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na MWG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.  Umożliwia się również aktywacje gołębi rezerwowych ze statusem Drużyny R.S.. Opłata wynosi wówczas 120 zł od gołębia.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych  wpłat za udział.  

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,   

Organizator zorganizuje co najmniej 6 lotów treningowych oraz 5 lotów konkursowych.  

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 3 do 55 km. Pierwszy trening odbędzie się około 25 lipca. W przypadku gdy gołębie będą dobrze trenować przy gołębniku jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie sezonu lotowego (od 15 lipca) 

Loty treningowe: 

1. Malachin 3 km 

2. Malachin 3 km 

3. Gutowiec 10 km 

4. Rytel 15 km 

5. Krojanty 25 km 

6. Chrząstowo 54 km 

 Plan lotów konkursowych:  

 1 lot konkursowy – ok. 100km 

 2 lot konkursowy – ok. 125 km 

 3 lot konkursowy – ok. 190 km 

 4 lot konkursowy - 0k. 190 km 

 5 lot konkursowy (Finał) – 335-420km około 1-15.09.2022 

Możliwe miejsca wypuszczenia gołębi w Niemczech:Parchim (406km), Wittstock/Dosse (372km)

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada, wcześniejszych strat itp. W przypadku gdy lot będzie zapowiadał się z wiatrem w "ogon" lot finałowy zostanie wydłużony do minimum 450km.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe. 

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie lipca, sierpnia i września 2022r. 

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin, skrócić odległość lotu lub jeden z lotów konkursowych odwołać.  Wówczas nagrody z odwołanego lotu przechodzą na lot finałowy.

 Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

 Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

 W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo.  

 Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy. 

 Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.   

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.  Uwaga! W przypadku zakupu innego oprogramowania wyliczanie współzawodnictw może ulec zmianie. 

 1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 50% gołębi uczestniczących w danym locie. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości

 2) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. W klasyfikacji AS wygrywa gołąb, który  wróci w czasie trwania konkursu z lotu finałowego. 

 3) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. Np. lot z 350 km, konkurs zakończy się na koniec 4 doby od przylotu I gołębia. 

 4) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 50% gołębi, a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 3)  

 5) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych (lub mniej)  lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania), które wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości. 

 6) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.  

V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 804szt. (134 drużyny)

Dokładna rozpiska ukaże się do 1.12.2021r. 

Łączna pula na nagrody w sezonie 2022 wyniesie 120 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary, tabla, statuetki  oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2022).   

Lot Finałowy:       41 000 zł  

Lot pucharowy (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  44 000   

Loty konkursowe od 1 – 4 :    6 800 zł 

Najlepszy Lotnik WG (AS):    8 000zł  

Mistrzostwo Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe):  7 000zł  

rywalizują również drużyny kobiece 

Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych MWG KASZUBY:  7 000zł  

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG najpóżniej po pierwszym locie konkursowym listę nagród na sezon 2022 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych drużyn podstawowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 VI. Aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne. 

Organizator MWG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna. 

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 800 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  200 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. W przypadku gdy uczestnik nie dostarczy na gołębia rodowodu to otrzymuje 20% z wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Organizator za pośrednictwo w sprzedaży gołębia wystawia uczestnikowi paragon (60% z wylicytowanej kwoty). 

Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.   Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%).

Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej. 

Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.mwgkaszuby lub wgczersk.pl 

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na MWG. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Regulamin do 01.01.2022 może ulec korektom ze względu na propozycje uczestników. 

 Czersk, dnia 28.02.2022  

Regulamin 2021 

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY” lub "MWG"

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski, Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344   Strona:    www.mwgkaszuby.pl         lub  www.wgczersk.pl (tymczasowo)    e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. Brak pełnej wpłaty za drużynę uniemożliwi uczestnikowi rywalizację na MWG. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje  organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym”, "Mistrzynię w Mistrzostwie Tradycyjnym Drużyn Kobiecych" oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego Memoriał Ś.p. Mieczysława Bieska”.

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2021, posiadające obrączkę rodową. 

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Praktyka pokazuje, że tylko nieliczne z nich dobrze aklimatyzują się w nowym miejscu. Wiele z nich ginie na oblotach i wstępnych lotach treningowych.

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych. Każdy gołąb w momencie dostarczenia na MWG zostanie zaopatrzony w obrączkę elektroniczną (dotyczy tylko drużyn w pełni opłaconych). Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się). Na MWG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie. 

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy. 

Obsada gołębnika na 2021 rok będzie wynosić  804 szt. (134 drużyny). Przyjmowane będą tylko pełne drużyny. 

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2000zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 1) .

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 600zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 2) – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika. 

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia/ drużynę zgłoszoną na MWG Kaszuby 2021”. 

Uwaga! Pierwsze wpłaty będą przyjmowane od 01.12.2020.

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 20.03.2021 do 20.06.2021 (z uwagi na epidemię wydłużono termin przyjmowania gołębi). Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. 

Gołębie zamienne: Do 30 czerwca 2021 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

Gołębie rezerwowe: W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych do każdej zgłoszonej drużyny (nie dotyczy drużyn R.S.).  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł. 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. W przypadku gdy po lotach treningowych zostanie nadwyżka gołębi (więcej jak 6szt.)  z pozostałych gołębi tworzy się drużynę oznaczoną Dr. Rez.w przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na MWG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych  wpłat za udział. 

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,  

 Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 5 lotów konkursowych. 

 Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 55 km. Pierwszy trening około 1 sierpnia

Loty treningowe:

1. Malachin 3 km

2. Malachin 3 km

3. Gutowiec 10 km

4. Rytel 15 km

5. Jeziorki 22 km

6. Krojanty 25 km

7. Rychnowy 40 km

8. Chrząstowo 54 km

 Plan lotów konkursowych: 

 1 lot konkursowy – ok. 100km (BARWICE) około 23.08.2021

 2 lot konkursowy – ok. 125 km (Połczyn Zdrój) 27.08.2021

 3 lot konkursowy – ok. 190 km (NOWOGARD) 01.09.2021

 4 lot konkursowy - 0k. 190 km (NOWOGARD) 06.09.2021

 5 lot konkursowy (Finał) – 335-420km około 10-20.09.2021

Możliwe miejsca wypuszczenia gołębi w Niemczech:Parchim (406km), Wittstock/Dosse (373km)

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada, wcześniejszych strat itp. W przypadku gdy lot będzie zapowiadał się z wiatrem w "ogon" lot finałowy zostanie wydłużony do 450km.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeb będą organizowane loty treningowe.

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2021r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin, skrócić odległość lotu lub jeden z lotów konkursowych odwołać.  Wówczas nagrody z odwołanego lotu przechodzą na lot finałowy.

 Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

 Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

 W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo.  

 Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy. 

 Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.  

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.  

 1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 50% gołębi uczestniczących w danym locie. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości

 2) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. W klasyfikacji AS wygrywa gołąb, który  wróci w czasie trwania konkursu z lotu finałowego. 

 3) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. Np. lot z 350 km, konkurs zakończy się na koniec 4 doby od przylotu I gołębia. 

 4) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 50% gołębi, a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 3) 

 5) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych (lub mniej)  lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania), które wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości. 

 6) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości. 

V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 800szt. 

Łączna pula na nagrody w sezonie 2021 wyniesie 120 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2021).  

Lot Finałowy:       41 000 zł 

 1. miejsce >        15 000 zł + puchar 

 2. miejsce >            6 000 zł + puchar 

 3. miejsce >            4 000 zł + puchar 

 4. miejsce >            1 700 zł + puchar,       5. miejsce >       1 000 zł + puchar,    6. miejsce >     1 000 zł + statuetka 

 7. miejsce >            1 000 zł + statuetka,   8. miejsce >       1 000 zł + statuetka, 9. miejsce >     800 zł + statuetka 

 10. miejsce >             500 zł + statuetka,  od 11 do 20 miejsca >      400 zł, od 21 do 30 miejsca >      300 zł,  od 31 do 40 miejsca >      200 zł

Lot pucharowy (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  44 000  

 1. miejsce >         30 000 zł + puchar 

 2 miejsce >             8 000 zł + puchar  

 3 miejsce >             4 000 zł + puchar 

 4 miejsce >             1 000 zł 

 5 miejsce >             1 000 zł 

Loty konkursowe od 1 – 4 :    6 800 zł

 1 miejsce >               800 zł + puchar 

 2 miejsce >                 500 zł + puchar  

 3 miejsce >                 400 zł + puchar 

Najlepszy Lotnik WG (AS):    8 000zł 

 1. miejsce >           4 000 zł + puchar  

 2 miejsce >             2 000 zł + puchar  

 3 miejsce >             1 000 zł + puchar 

 od 6  do 10 miejsca >  200 zł 

Mistrzostwo Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe):  7 000zł 

rywalizują również drużyny kobiece

1. miejsce >         4 000 zł + puchar   

2 miejsce >             2 000 zł + puchar  

3 miejsce >             1 000 zł + puchar 

1-10 miejsca dyplomy

Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych MWG KASZUBY:  7 000zł 

Mistrzyni >                    4 000 zł + puchar   

I Wicemistrzyni >             2 000 zł + puchar  

II Wicemistrzyni >            1 000 zł + puchar 

1-10 miejsca dyplomy

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG najpóżniej po pierwszym locie konkursowym listę nagród na sezon 2021 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych drużyn podstawowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 VI. Aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.

Organizator MWG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 600 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  180 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. W przypadku gdy uczestnik nie dostarczy na gołębia rodowodu to otrzymuje 20% z wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Organizator za pośrednictwo w sprzedaży gołębia wystawia uczestnikowi paragon (60% z wylicytowanej kwoty).

Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.   Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%).

Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej.

Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.mwgkaszuby lub wgczersk.pl

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na MWG. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Regulamin do 01.01.2021 może ulec korektom ze względu na propozycje uczestników.

 Czersk, dnia 01.01.2021

 

 

Regulamin 2020 

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY” lub "MWG"

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski, Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344   Strona:    www.mwgkaszuby.pl         lub  www.wgczersk.pl (tymczasowo)    e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. Brak pełnej wpłaty za drużynę uniemożliwi uczestnikowi rywalizację na MWG. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje  organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego Memoriał Ś.p. Mieczysława Bieska”.

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2020, posiadające obrączkę rodową. 

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Praktyka pokazuje, że tylko nieliczne z nich dobrze aklimatyzują się w nowym miejscu. Wiele z nich ginie na oblotach i wstępnych lotach treningowych.

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych. Każdy gołąb w momencie dostarczenia na MWG zostanie zaopatrzony w obrączkę elektroniczną (dotyczy tylko drużyn w pełni opłaconych). Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się). Na MWG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie. 

 II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy. 

Obsada gołębnika na 2020 rok będzie wynosić  800 szt.. Przyjmowane będą tylko pełne drużyny. Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2000zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 1) .

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 600zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 2) – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika. W tym przypadku należy zgłaszać tylko pełną drużynę.

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia/ drużynę zgłoszoną na MWG Kaszuby 2020”. 

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na MWG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział. 

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 20.03.2020 do 20.06.2020 (z uwagi na epidemię wydłużono termin przyjmowania gołębi). Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. 

Gołębie zamienne: Do 30 czerwca 2020 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

Gołębie rezerwowe: W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych do każdej zgłoszonej drużyny (nie dotyczy drużyn R.S.).  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł. 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. W przypadku gdy po lotach treningowych zostanie nadwyżka gołębi (więcej jak 6szt.)  z pozostałych gołębi tworzy się drużynę oznaczoną Dr. Rez. 

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,  

Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 5 lotów konkursowych. 

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km. Pierwszy trening około 1 sierpnia

Plan lotów konkursowych: 

1 lot konkursowy – ok. 90km (Szczecinek) około 20.08.2020

2 lot konkursowy – ok. 125 km (Połczyn Zdrój) 

3 lot konkursowy – ok. 170 km (Resko) 

4 lot konkursowy - 0k. 212 km (Kamień Pomorski)

5 lot konkursowy (Finał) – 335-420km około 10-15.09.2020

Możliwe miejsca wypuszczenia gołębi w Niemczech:Parchim (406km), Wittstock/Dosse (373km), Waren (350km), Teterow (355km), Stavenhagen (335km)

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada itp.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe.

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2020r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin, skrócić odległość lotu lub jeden z lotów konkursowych odwołać.  Wówczas nagrody z odwołanego lotu przechodzą na lot finałowy.

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo.  

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy. 

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.  

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.  

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 50% gołębi uczestniczących w danym locie. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości. 

2) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. W klasyfikacji AS wygrywa gołąb, który  wróci w czasie trwania konkursu z lotu finałowego. 

3) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. Np. lot z 350 km, konkurs zakończy się na koniec 4 doby od przylotu I gołębia. 

4) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 50% gołębi, a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 3) 

5) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych (lub mniej)  lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania), które wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości. 

6) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości. 

V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 800szt. 

Łączna pula na nagrody w sezonie 2020 wyniesie 120 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2020).  

Opcja 1. 

Lot Finałowy:       40000 zł 

1. miejsce >        14 000 zł + puchar