>Rozpoczęły się loty treningowe. Pojawił się panel LOTY 2019 gdzie na bieżąco można śledzić wyniki z lotów (also live).<

REGULAMIN:


Regulamin 2019 

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY”

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski

Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344

Strona:    www.mwgkaszuby.pl         lub  www.wgczersk.pl (tymczasowo)    e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje ostatecznie organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-3”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego”.

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi (w tym jeden gołąb gratisowy). Minimalna ilość gołębi jaką można zgłosić w drużynie wynosi 2szt. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2019, posiadające obrączkę rodową.

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Praktyka pokazuje, że tylko nieliczne z nich dobrze aklimatyzują się w nowym miejscu. Wiele z nich ginie na oblotach i wstępnych lotach treningowych.

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.

Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się).

Na MWG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie.

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.

Obsada gołębnika na 2019 rok będzie wynosić  800 szt. (700 gołębi podstawowych + gołębie darmowe).

Opłata od gołębia wynosi  400 zł  (opcja nr 1) (w tym VAT 23%).

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2000zł zł   (opcja nr 2) (w tym VAT 23%)..

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 600zł (opcja nr 3) – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika. W tym przypadku należy zgłaszać tylko pełną drużynę. Przy zgłoszeniu tej opcji w nazwie drużyny proszę dopisać skrót R.S.

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł (bez względu na ilość zgłoszonych gołębi) należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia zgłoszonego na MWG Kaszuby 2019”.

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na MWG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział.

Termin przyjmowania gołębi na WG: od 20.03.2019 do 30.05.2019. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie.

Gołębie zamienne: Do 30 czerwca 2019 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł . 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt ( zapis ten dotyczy również drużyn mniej licznych). W przypadku zgłoszenia np.2 gołębi i po lotach treningowych zostaną 3 gołębie można aktywować 1 gołębia, który tworzy kolejną drużynę składającą się z 1 szt., która zostaje oznaczona jako np. Jan Kowalski Dr. Rez.

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu, 

Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 4 loty konkursowe. 

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km. 

Plan lotów konkursowych: 

1 lot konkursowy – ok. 90km (Szczecinek) 

2 lot konkursowy – ok. 125 km (Połczyn Zdrój) 

3 lot konkursowy – ok. 190 km (Nowogard) 

4 lot konkursowy (Finał) – 335-400km

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada itp.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe.

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2019r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin bądź skrócić odległość lotu.  

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo. 

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy.

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa. 

IV. Wyliczanie Współzawodnictw. 

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 40% gołębi uczestniczących w danym locie. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości. W przypadku, gdy będzie możliwość wyliczenia klasyfikacji „Najlepszych Lotników” wg punktów to ten sposób będzie obowiązywał w sezonie 2019. Najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma punktów. System ten będzie premiował gołębie plasujące się wysoko na listach konkursowych.

2) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. W klasyfikacji AS wygrywa gołąb, który  wróci w czasie trwania konkursu z lotu finałowego.

3) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. 

4) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 40% gołębi, a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 3)

5) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych (lub mniej)  lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania), które wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

6) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

 V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 700szt. gołębi podstawowych (gołębie przyjęte za darmo nie zwiększają puli na nagrody)

 Łączna pula na nagrody w sezonie 2019 wyniesie 120 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2019). 

Lot Finałowy:       55 000 zł

1. miejsce >          20 000 zł + puchar

2. miejsce >            8000 zł + puchar

3. miejsce >            6000 zł + puchar

4. miejsce >            3000 zł + puchar,       5. miejsce >       2 000 zł + puchar,    6. miejsce >     1500 zł + statuetka

7. miejsce >            1200 zł + statuetka,   8. miejsce >       1000 zł + statuetka, 9. miejsce >     800 zł + statuetka

10. miejsce >             500 zł + statuetka,   

od 11 do 20 miejsca >      500 zł

od 21 do 30 miejsca >      400 zł

od 31 do 40 miejsca >      200 zł    1-40 miejsca dyplomy

Loty konkursowe od 1 – 3 :    8 400 zł

1 miejsce >              1000 zł + puchar

2 miejsce >                 500 zł + puchar 

3 miejsce >                 400 zł + puchar

4 miejsce >                 300 zł

5 miejsce >                 300 zł

6 miejsce >                 300 zł   1-6 miejsca dyplomy

Najlepszy Lotnik WG (AS):    15 600zł

1. miejsce >            8000 zł + puchar 

2 miejsce >             2200 zł + puchar 

3 miejsce >             1600 zł + puchar

4 miejsce >             1200 zł + statuetka 

5 miejsce >                600 zł + statuetka

od 6  do 10 miejsca >  400 zł          1-10 miejsca dyplomy

Lot pucharowy typowana seria 2/218 000zł

1. miejsce >         10 000 zł + puchar  

2 miejsce >             4 000 zł + puchar 

3 miejsce >             2000 zł + puchar

4 miejsce >             1000 zł

5 miejsce >             1000 zł         1-5 miejsca dyplomy

Mistrzostwo Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe):  18 000zł

1. miejsce >         10 000 zł + puchar  

2 miejsce >             4 000 zł + puchar 

3 miejsce >             2000 zł + puchar

4 miejsce >             1000 zł

5 miejsce >             1000 zł     1-13 miejsca dyplomy

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie MWG po I locie konkursowym listę nagród na sezon 2019 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych i rezerwowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 VI. Aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.

 Organizator MWG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

 Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 600 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  180 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. W przypadku gdy uczestnik nie dostarczy na gołębia rodowodu to otrzymuje 20% z wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Organizator za pośrednictwo w sprzedaży gołębia wystawia uczestnikowi paragon (60% z wylicytowanej kwoty).

 Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.   Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

 Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%).

 Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej.

 Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.mwgkaszuby lub wgczersk.pl

 Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na MWG. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Regulamin do 01.11.2018 może ulec pewnym korektom po uzgodnieniu z uczestnikami.

 Czersk, dnia 01.11.2018

Regulamin 2018 

Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych - „Wspólny Gołębnik Czersk”

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski

Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344

Strona:   www.wgczersk.pl              e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „Wspólnym Gołębniku Czersk” (w skrócie: WG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na WG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje ostatecznie organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Wspólzawodnictwo na WG ma na celu wyłonić „Najlepszego Lotnika WG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-3”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego”.

Uczestnik do współzawodnictwa na WG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W drużynie może być 5 gołębi podstawowych + 1 gołąb darmowy lub mniej gołębi. Minimalna ilość gołębi jaką można zgłosić na WG wynosi 2szt. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…)

Uwaga! Wypełniając formularz rejestracyjny zgłaszamy tylko gołębie podstawowe .

W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2018, posiadające obrączkę rodową.

Gołąb dostarczony na WG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na WG muszą samodzielnie jeść i pić.

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na WG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.

Gołębie dostarczone na WG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się).

Na WG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie.

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.

Obsada gołębnika na 2018 rok będzie wynosić  600 szt. (500 gołębi podstawowych + gołębie darmowe).

Opłata od gołębia podstawowego zgłoszonego na WG wynosi  400 zł   (w tym VAT 23%). Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł (bez względu na ilość zgłoszonych gołębi) należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia zgłoszonego na WG Czersk 2018”.

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na WG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział.

Termin przyjmowania gołębi na WG: od 20.03.2018 do 30.05.2018. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie.

Gołębie zamienne: Do 15 czerwca 2018 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł . 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. Z gołębi rezerwowych będzie można uaktywnić kolejną drużynę. Statut gołębi rezerwowych szczegółowo zostanie opisany w oddzielnym komunikacie przed terminem przyjęcia gołębi. 

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu, 

Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 4 loty konkursowe. 

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km. 

Plan lotów konkursowych: 

1 lot konkursowy – ok. 90km (Szczecinek) 

2 lot konkursowy – ok. 120 km (Połczyn Zdrój) 

3 lot konkursowy – ok. 190 km (Nowogard) 

4 lot konkursowy (Finał) – ok. 300-400km (Lot z Niemiec np. Stavenhagen 335km, Teterow 355km, Cammin 370km, Parchim 407km...) 

W przypadku gdy przewidywany lot finałowy będzie zapowiadał się z wiatrem to odległość zostanie wydłużona do minimum 350km.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe.

Loty konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2018r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin bądź skrócić odległość lotu.  

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo. 

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy.

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa. 

IV. Wyliczanie Współzawodnictw. 

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 40% gołębi uczestniczących w danym locie. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości. W przypadku, gdy będzie możliwość wyliczenia klasyfikacji „Najlepszych Lotników” wg punktów to ten sposób będzie obowiązywał w sezonie 2018. Najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma punktów. System ten będzie premiował gołębie plasujące się wysoko na listach konkursowych.

2) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. Zwycięski gołąb w klasyfikacji AS musi wrócić w czasie trwania konkursu z lotu finałowego.

3) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. 

4) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 40% gołębia w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 3)

5) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania), które  wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

6) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 500szt. gołębi podstawowych (gołębie przyjęte za darmo nie zwiększają puli na nagrody)

Łączna pula na nagrody w sezonie 2018 wyniesie 85 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary, oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2018). 

Lot Finałowy: 

1. miejsce >          15 000 zł + puchar

2. miejsce >            7 000 zł + puchar

3. miejsce >            5 000 zł + puchar

4. miejsce >            2 600 zł + puchar

5. miejsce >            2 000 zł + puchar

6. miejsce >            1 500 zł + statuetka

7. miejsce >            1 200 zł + statuetka

8. miejsce >            1 000 zł + statuetka

9. miejsce >               800 zł + statuetka

10. miejsce >             600 zł + statuetka

od 11 do 20 miejsca >      500 zł

od 21 do 30 miejsca >      400 zł

od 31 do 40 miejsca >      200 zł

Loty konkursowe od 1 – 3 :

1 miejsce >              1 000 zł + puchar

2 miejsce >                 500 zł + puchar 

3 miejsce >                 400 zł + puchar

4 miejsce >                 300 zł

5 miejsce >                 300 zł

od 6 do 10 miejsca >    200 zł

Najlepszy Lotnik WG (AS): 

1. miejsce >          5 000 zł + puchar 

2 miejsce >             2 500 zł + puchar 

3 miejsce >             1 600 zł + puchar

4 miejsce >             1 200 zł + statuetka 

5 miejsce >                600 zł + statuetka

od 6  do 10 miejsca >  400 zł

Lot pucharowy typowana seria 2/2:

1. miejsce >          4 000 zł + puchar  

2 miejsce >             2 500 zł + puchar 

3 miejsce >             1 500 zł + puchar

4 miejsce >             1 000 zł

5 miejsce >                500 zł

od 6 do 10 miejsca >   200 zł  

Mistrzostwo Tradycyjne (Prestiżowe): 

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2018 listę nagród na sezon 2018 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

VI. Rada WG, aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.

Organizator spośród uczestników edycji 2018 wybierze Społeczną Radę WG ( 4 osoby), z którą będą konsultowane ważne sprawy dotyczące funkcjonowania WG.

Organizator WG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 600 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  180 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.

Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji.

Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%).

Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej.

Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.wgczersk.pl

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na WG. 

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Czersk, dnia 01.11.2017

 

 Regulamin 2017

Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych - „Wspólny Gołębnik Czersk”

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski

Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344

Strona:   www.wgczersk.pl              e-mail: artnatura1@wp.pl

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „Wspólnym Gołębniku Czersk” (w skrócie: WG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na WG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje ostatecznie organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Wspólzawodnictwo na WG ma na celu wyłonić „Najlepszego Lotnika WG”, „Zwycięzcę Lotu Finałowego”„Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”, „Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego”.

Uczestnik do współzawodnictwa na WG może zgłosić dowolną ilość drużyn. W drużynie może być maksymalnie 5 gołębi podstawowych + 5 gołębi rezerwowych  (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2)

Uwaga! Wypełniając formularz zgłoszeniowy zgłaszamy tylko gołębie podstawowe .

W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2017, posiadające obrączkę rodową.

Gołąb dostarczony na WG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na WG muszą samodzielnie jeść i pić.

Gołębie dostarczone z wyrażnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na WG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.

Gołębie dostarczone na WG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się).

Na WG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie.

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.

Obsada gołębnika na 2017 rok będzie wynosić  600 szt. (300 gołębi podstawowych + 300  gołębi rezerwowych).

Opłata od gołębia podstawowego zgłoszonego na WG wynosi  400 zł   (w tym VAT 23%). Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł (bez względu na ilość zgłoszonych gołębi) należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia zgłoszonego na WG Czersk 2017”.

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT.

Gołębie rezerwowe:  Organizator przyjmie od uczestników bezpłatnie „gołębie rezerwowe” (np. uczestnik, który zgłosił 3 gołębie podstawowe, może dostarczyć wraz z nimi 3 gołębie rezerwowe, czyli razem 6 gołębi). Przed I lotem konkursowym zostanie opublikowana na oficjalnej stronie WG lista uczestników  i liczba gołębi rezerwowych, które dany uczestnik będzie mógł  aktywować przed I lotem konkursowym. W przypadku strat gołębi przed I lotem konkursowym (padnięcia, zaginięcia na oblotach i treningach) gołębie rezerwowe wejdą w miejsce gołębi podstawowych . Wówczas  nie będzie potrzeby ich aktywowania. Koszt aktywacji gołębia rezerwowego wynosi 400 zł (w tym VAT 23%). W przypadku braku aktywacji, gołąb nie będzie klasyfikowany we współzawodnictwach oraz będzie pozbawiony możliwości zdobywania nagród finansowych i rzeczowych. 170 zł z każdego aktywowanego gołębia rezerwowego będzie stanowić pulę na nagrody finansowe we współzawodnictwach: „Najlepszy Lotnik WG”, „Lot pucharowy”.

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na WG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własnosć Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział.

Termin przyjmowania gołębi na WG: od 20.03.2017 do 30.05.2017. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie.

Gołębie zamienne: Do 30 czerwca 2017 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 15 czerwca.

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,

Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 5 lotów konkursowych.

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km.

Plan lotów konkursowych:

1 lot konkursowy – ok. 90km

2 lot konkursowy – ok. 120 km

3 lot konkursowy – ok. 160 km

4 lot konkursowy – ok. 210 km

5 lot konkursowy (Finał) – ok. 300-400km

Pomiędzy lotami konkursowymi będą  odbywać się loty treningowe.

Loty konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2017r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin bądź skrócić odległość lotu. Organizator może jeden z zaplanowanych lotów konkursowych odwołać (nie dotyczy finału). Pula nagród z odwołanego lotu zostanie przeniesiona wówczas na lot następny.

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy.

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 33% gołębi uczestniczących w danym locie lub w innych przypadkach określoych w niniejszym rozdziale. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości.

2) W przypadku gdy w ciągu 10 min. system zarejestruje więcej niż 33% gołębi konkurs przedłuża się do 30 minut, licząc od przylotu 1 gołębia.

3) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. Zwycięski gołąb w klasyfikacji AS musi wrócić w czasie trwania konkursu z lotu finałowego.

4) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. 

5) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 33% gołębi lub 30 minut w przypadku opisanym w podpunkcie 2),a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 4)

6) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania) bez względu czy wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

7) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 300szt. gołębi podstawowych + 300 rezerwowych

Łączna pula na nagrody w sezonie 2017 wyniesie 102 000 zł ( w tym 3 000 zł na dyplomy i puchary)

Pula na nagrody finansowe w kategorii „Lot Finałowy” i „Loty konkursowe 1-4” będzie wynosiła 49 500 zł

(przy założeniu że zostanie opłaconych 300 gołębi podstawowych)

Lot Finałowy: 

1. miejsce >          13 000 zł + puchar

2. miejsce >            6 000 zł + puchar

3. miejsce >            4 000 zł + puchar

4. miejsce >            2 500 zł + puchar

5. miejsce >            2 000 zł + puchar

od 6 do 10 miejsca >    1 000 zł

od 11 do 20 miejsca >     600 zł

od 21 do 30 miejsca >     400 zł

Loty konkursowe od 1 – 4 :

1 miejsce >              1 000 zł + puchar

2 miejsce >                 450 zł + puchar

3 miejsce >                 300 zł + puchar

Pula na nagrody finansowe w kategorii „Najlepszy Lotnik WG (AS)” i „Lot pucharowy” będzie wynosiła 49 500 zł  (przy założeniu że zostanie op�